1. Záručné podmienky a reklamácie

Dĺžka záručnej doby sa riadi platnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, činí teda 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Záručná doba začína bežať prevzatím tovaru kupujúcim a predlžuje sa o dobu, po ktorú bol výrobok v záručnej oprave. Garantovaná záručná doba 24 mesiacov platí len pre konečného spotrebiteľa, nie pre podnikateľov (nákup na IČO), ktorí tovar kupujú pre účely ďalšieho obchodu s daným výrobkom. V tomto prípade nie je záručná doba stanovená občianskym zákonníkom, ale stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru do SR. Prípadné reklamácie budú vybavené v súlade s reklamačným poriadkom internetového obchodu www.rybar.sk a právnym poriadkom platným v SR. Výrobky, na ktoré sa vzťahuje právo uplatnenia reklamácie musia byť odovzdané na posúdenie ihneď po zistení závady. Tovar na reklamáciu posielajte najlepšie v pôvodnom obale bez nečistôt spolu s vyplneným reklamačným listom/servisným listom. Dopravca neručí za zle zabalené zásielky.

2. Reklamačný poriadok

a) Všeobecné ustanovenia

  • Tento reklamačný poriadok je v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej tiež len „občiansky zákonník“) a zákona o ochrane spotrebiteľa, upravuje spôsob a základné podmienky reklamácie chýb tovaru a uplatnenie nárokov zo záruky uplatnené spotrebiteľom.
  • Reklamačný poriadok sa vzťahuje na reklamácie chýb tovaru, ktorý je v záručnej dobe alebo sa jedná o rozpor s kúpnou zmluvou.
  • Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, ktoré boli zistené po dodávke tovaru, alebo počas jeho používania.
  • Reklamácia sa nevzťahuje na poškodenia spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru, neodbornou manipuláciou alebo zásahom do častí alebo konštrukcie výrobku.

b) Záruka

  • Na všetky výrobky je poskytovaná záručná doba podľa zákona (24 mesiacov pre spotrebiteľov). Ak sa objaví chyba výrobku v záručnej dobe, pošlite výrobok spolu s dodacím listom alebo iným dokumentom preukazujúcim zakúpenie tovaru v našom obchode (alebo jeho kópiu), na ktorý uveďte popis chýb a Vami požadovaný spôsob riešenia reklamácie. Inak bude reklamácia riešená v súlade zo zákonom.
  • Záruka sa nevzťahuje na tovar, u ktorého uplynula dňom uplatnenia reklamácie záručná doba. Ďalej na opotrebenie veci spôsobenej jej obvyklým užívaním. Za chybu nie je možné považovať zmenu materiálu úmernú dĺžke užívania ani problém spôsobený nesprávnou údržbou a nesprávnym používaním výrobku. Všetky zasielané výrobky prechádzajú podrobnou kontrolou.
  • Na žiadosť spotrebiteľa je predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou (záručný list). Pokiaľ je poskytovaná dlhšia než zákonná lehota, predávajúci v ňom určí podmienky a rozsah predĺženej záruky.
  • Na odoslanie tovaru konečnému kupujúcemu sa neúčtuje žiadne poštovné.

c) Postup pri uplatňovaní reklamácie

V prípade reklamácie, postupujte podľa tohto popisu:

Po vypísaní reklamačného protokolu Vám príde potvrdzujúci e-mail o obdržaní reklamačného protokolu, ktorý nadobudne platnosť po následnom obdržaní tovaru. Tovar musí byť pre prepravu riadne zabalený, tak aby nedošlo k jeho ďalšiemu prípadnému poškodeniu. Reklamácia bude vybavená do 30 dní od dňa jej uplatnenia. Tzn. od dňa, kedy nám bude doručená. Chybný alebo poškodený tovar bude vymenený alebo bude vrátená kúpna cena. K tovaru musia byť priložené všetky listiny, ktoré kupujúci s tovarom obdržal, teda napríklad doklad o predaji, záručný list a iné. Predávajúci nepreberá zodpovednosť za škody vyplývajúci z prevádzky produktov, funkčných vlastností a škôd z neodborného používania produktov, rovnako ako škôd spôsobených vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto pôvodu sa nevzťahuje ani poskytnutá záruka. Z hygienických dôvodov bude tovar na reklamáciu prijatý len riadne vyčistený. Ak výrobca poskytuje záruku dlhšiu, je uvedená pri tovare v katalógu. U zamietnutých reklamácií môžu byť účtované náklady na reklamačné konanie a manipulačné poplatky. O vybavení reklamácie budete informovaní e-mailom, prípadne SMS. Rovnako ako pri dodaní objednávky budete informovaní o expedícii balíka a termíne doručenia.

Tovar na reklamáciu bude zasielaný na adresu:
Rybárske Potreby Rybár, Vyšehradská 4, 851 04 Bratislava